บริการจดขึ้นทะเบียน ฮาลาล

บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์, การผลิตสินค้าอย่างถูกต้อง

เพื่อตรงไปตามหลักเกณฑ์ของศาสนาอิสลาม