บริการวิจัย และพัฒนาสูตร

บริการแกะสูตร วิเคราะห์สูตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตามความ

ต้องการของท่าน และตามงบประมาณที่ท่านกำหนด สามารถกำหนด สี กลิ่น

เนื้อครีม ผิวสัมผัส ได้ตามความต้องการของท่าน เพื่อสร้างความโดดเด่น

และแตกต่างของผลิตภัณฑ์ สำหรับลูกค้าที่ไม่มีสูตรมาเอง

ท่านสามารถใช้สูตรมาตรฐานของทางโรงงาน ได้โดยสามารถปรับสีกลิ่น

เนื้อครีม เพื่อเพิ่มความโดดเด่น และแตกต่าง